Regulamin Sklepu Internetowego PAREN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego www.sklep-paren.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”). Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę PAREN Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (KRS numer 0000670284) jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca i Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą PAREN spółka z o.o. oraz zawarcia umowy sprzedaży na Towary i Usługi prezentowane przez Sprzedającego (Sprzedawcę) i Usługodawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być dokonywana sprzedaż towarów i mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży; 

3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (Usługodawcę) po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta; 

5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową;

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PAREN;

9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-paren.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może w szczególności składać Zamówienia;

10. Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów dostępne pod adresem ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom;

11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca i Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy działający w domenie www.sklep-paren.pl ;

12. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paren Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670284, posiadająca NIP: 6372199892, REGON: 366879810;

13. Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paren Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670284, posiadająca NIP: 6372199892, REGON: 366879810;

14. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym i przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej sklepu, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

15. Trwały Nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy lub bezpośrednio, Towaru określonego w Zamówieniu;

17. Dostawca – oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym m.in. firma kurierska, operator skrytek pocztowych lub paczkomatów jak również operator pocztowy; 

18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PAREN a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

19. Usługa lub Usługa Dodatkowa – oznacza usługę odpłatną świadczoną na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup jest możliwy wyłącznie do Towaru i urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu; 

20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

22. Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

23. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

24. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

25. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-paren.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy PAREN, działający pod adresem www.sklep-paren.pl, prowadzony jest przez PAREN Spółka z o.o., ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom, KRS 0000670284NIP: 6372199892, REGON: 366879810.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer osobisty, laptop, telefon. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część, Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

8. Użytkownicy Sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep-paren.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

10. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy, domeny, nazw handlowych, opisów lub znaków towarowych, a także wzorców, logotypów, zdjęć opublikowanych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej i należą do Sprzedawcy. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

11. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

12. Sprzedawca i Usługodawca dołożą wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów internetowych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 lub Google Chrome 2016 lub Firefox 3.0. lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą aplikacji JavaScript, akceptującą pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kb/s . Strona internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. 

III. Zasady korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz rejestracja.

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne również wykorzystywania zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy (Usługodawcy) lub też interesy innego przedsiębiorcy czy też mogłaby wpłynąć negatywnie na postrzeganie innego podmiotu lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy (Usługodawcy), zamieszczeniu treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd. 

4. Sprzedawca (Usługodawca) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej zagrożenia, a w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca (Usługodawca) nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie Internetowym. 

6. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

7. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy (Usługodawcy) poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala odpowiednie Hasło. 

8. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

9. Rejestracja Klienta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. 

10. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Sprzedawcą (Usługodawcą) umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy (Usługodawcy) stosowanego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może przykładowo zostać przesłane przez Klienta na adres Sprzedawcy (Usługodawcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę (Usługodawcę). Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient otrzymuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.  

12. PAREN może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu (Klienta), a w szczególności, gdy Użytkownik (Klient):

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PAREN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PAREN.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PAREN. 

13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

14. Użytkownik(Klient) zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PAREN,

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

15. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy. 

16. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy (Usługodawcy) stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy (Usługodawcy) z oświadczeniem woli Klienta. 

17. Sprzedawca (Usługodawca) wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. 

18. Sprzedawca (Usługodawca) stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy (Usługodawcy) na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani też w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca (Usługodawca) wskazuje jednak, iż wyłącznie „Cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

IV. Zamówienia oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy (Usługodawcy) w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zapoznania się z działalności Sprzedawcy (Usługodawcy) oraz zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. 

2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu pub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep-paren.pl i dokonać wyboru Towaru oraz ewentualnych usług dodatkowych (kompletacji Zamówienia) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Towarów oraz ewentualnych usług dodatkowych przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie za pomocą dostępnego formularza Zamówienia wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu odpowiedni przycisk potwierdzający dokonanie Zamówienia. Każdorazowo przez dokonaniem Zamówienia Klient jest informowany o danych Sprzedawcy (Usługodawcy), o łącznej cenie za Towar, Usługę i Dostawę wraz z informacją o sposobie realizacji jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia. 

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Zamawiającego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PAREN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu jak również jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta ofert zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów (oraz ewentualnie usług dodatkowych) będących przedmiotem Zamówienia. 

8. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w formie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie istotne elementy Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy (Usługodawcy) o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w pkt. IV.7 powyżej. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zawierając potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Po zawarciu Umowy Sprzedaży z Klientem Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia adres.  

11. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca (Usługodawca) zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu lub na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w celu uzgodnienia istotnych szczegółów Zamówienia lub w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

V. Zastrzeżenia Sprzedawcy.

1. Sprzedawca (Usługodawca) nie odpowiada za różnice pomiędzy Towarem w rzeczywistości, a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień urządzenia informatycznego, z którego korzysta Klient w celu przeglądania Strony Internetowej Sklepu oraz podczas składania Zamówienia. W szczególności Sprzedawca (Usługodawca) nie odpowiada za różnice kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego Towaru przez Zamawiającego Klienta.

2. Sprzedawca(Usługodawca) zastrzega sobie prawo do tolerancji wymiarów Towaru +/- 3cm w stosunku do informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.

VI. Płatności.

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść w związku z Umową Sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia. 

2. Zamawiający (Klient) może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:

a. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: 08 1050 1100 1000 0090 3120 9589, wpisując w tytule przelewu "sklep-paren.pl: numer zamówienia";

b. e-przelewem - transakcję realizuje system Przelewy24.pl;

c. płatność gotówką lub kartą płatniczą – w przypadku odbioru osobistego.

3. W przypadku wybrania przez Zamawiającego płatności gotówką przy odbiorze osobistym Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia, jeśli wybrany przez niego towar wymaga przeróbek krawieckich lub realizowany jest na indywidualne zamówienie. Zaliczka winna być wpłacona w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 

4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt. VI.4. powyżej Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 494 kodeksu cywilnego. 

6. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą mailową na adres: biuro@sklep-paren.pl. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza i nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w odrębnym punkcie niniejszego Regulaminu. 

VII. Realizacja zamówienia.

1.Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, zgodnie z pkt. IV.2. niniejszego Regulaminu, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

2. Realizacja Zamówień produktów gotowych, nie wymagających przeróbek krawieckich odbywa się w terminie 1-5 dni roboczych liczonych od dnia:

a. dokonania pełnej płatności przez Zamawiającego - w przypadku płatności przelewem lub e-przelewem;

b. złożenia Zamówienia- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym;

3. W przypadku wybrania przez Zamawiającego produktów wymagających przeróbek krawieckich lub w przypadku indywidualnego Zamówienia realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

4. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca (Usługodawca) zobowiązany jest do przesłania informacji drogą elektroniczną lub telefoniczną, iż zamówienie jest gotowe do odbioru. 

5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia lub nieodebrania towaru przez Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji, iż towar jest gotowy do odbioru – w przypadku odbioru osobistego - Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

VIII. Warunki oraz koszty dostawy.

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału lub indywidualnych ustaleń z danym Klientem, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych. 

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internatowej Sklepu ogólną informację o liczbie dni roboczych koniecznych do realizacji Zamówienia oraz do dokonania Dostawy, z zastrzeżeniem, iż ostateczna i wiążąca informacja w tym zakresie zostaje podana każdemu Klientowi odrębnie  poprzez wskazanie terminu w potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia. 

4. Zamówione Towary są dostarczane przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku wyboru skrytki pocztowej lub paczkomatu jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta lub adres placówki operatora pocztowego wskazany w momencie składania Zamówienia. 

5. Odbiór osobisty ma miejsce w siedzibie firmy – PAREN, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:45.

6. W przypadku odbioru osobistego Zamawiający zobowiązany jest do odebrania zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, iż towar jest gotowy do odbioru.

7. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty dostawy:

a. 15,00 złotych, w przypadku paczek standardowych, których długość nie przekracza 150 cm,

8. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji płatność „za pobraniem” koszt dostawy wzrasta o 6,00 złotych.

9. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt Dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.

10. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, Zamawiający zostaje poinformowany w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

11. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.

12. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci rachunku lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. 

13. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

14. Faktury VAT przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej, w formacie przewidzianym dla dokumentów zeskanowanych.

15. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane na życzenie Zamawiającego.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy.

1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu. Bieg terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje Towar – od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik dostarczający Towar, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniego Towaru, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sklep-paren.pl. 

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, znajdujący się na Stronie Internetowej Sklepu, pobierz formularz zwrotu.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

6. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Zamawiający (Klient) będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

9. Jeżeli Konsument korzystający z praw odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

X. Rękomia i gwarancja. 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pobawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu do umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych kosztów i niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo też wadę usunie; 

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, a wówczas Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie i bez nadmiernych kosztów i niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo też wadę usunąć; 

3. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W takim przypadku tj. w przypadku udzielenia na dany Towar gwarancji, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest ma Stronie Internetowej Sklepu. 

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową.

1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca (Usługodawca) oraz obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

2. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

a. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy: PAREN Sp. z o.o., ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sklep-paren.pl, Protokół reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu pobierz protokół reklamacyjny.

b. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;

c. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachunek, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;

d. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

4. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego będącego Konsumentem, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może żądać uwzględnienia Reklamacji oraz działając z tej przesłanki odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

7. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

9. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

10. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

11. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

12. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

13. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy.

1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.sklep-paren.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

2. Sprzedawcą jest spółka PAREN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670284, posiadająca NIP: 6372199892, REGON: 366879810;

3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@sklep-paren.pl.

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

XIV. Dane osobowowe - ochrona i polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca- PAREN spółka z o.o., ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom.

2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: biuro@sklep-paren.pl

3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w dokumencie Zasady Ochrony Danych Osobowych oraz w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i znajduje się na stronie internetowej www.sklep-paren.pl.

XV. Postanowienia końcowe.

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie Umowy pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) oraz Klientem zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca (Usługodawca) ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

5. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 

6. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, a zasady szczegółowe dostępu do tych procedur są możliwe do zapoznania się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

8. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

a. zmiany zakresu świadczonych usług,

b. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,

c. zmiany sposobów i kosztów dostawy,

d. zmiany funkcjonalności Sklepu,

e. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

f. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

11. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto Klienta, za pośrednictwem Konta Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

12. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

13. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

14. Użytkownicy posiadający Konto Klienta, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

15. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. biuro@sklep-paren.pl lub listownie na adres: Paren Sp. z o.o., ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 32-340 Wolbrom.

16. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Klienta, w razie:

a. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta Klienta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

b. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 

c. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy (Usługodawcy) lub działania poprzez zamieszczenie treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, działania przez Klienta na szkodę innych potencjalnych innych Klientów Sprzedawcy. 

17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31.10.2019 r .

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.